Surge Protector

RS-232 電湧(突波)保護器
 • 防止RS - 232設備的受到峰值電湧的傷害
 • 每個RS - 232資料信號線,都有600瓦峰值電湧保護裝置
 • 最大脈衝電流高達14安培/每排

Surge Protector

RS-232 電湧(突波)保護器
 • 防止RS - 232設備的受到峰值電湧的傷害
 • 每個RS - 232資料信號線,都有600瓦峰值電湧保護裝置
 • 最大脈衝電流高達14安培/每排

Surge Protector

RS-232 電湧(突波)保護器
 • 防止RS - 232設備的受到峰值電湧的傷害
 • 每個RS - 232資料信號線,都有600瓦峰值電湧保護裝置
 • 最大脈衝電流高達14安培/每排

Surge Protector

RS-232 電湧(突波)保護器
 • 防止RS - 232設備的受到峰值電湧的傷害
 • 每個RS - 232資料信號線,都有600瓦峰值電湧保護裝置
 • 最大脈衝電流高達14安培/每排
返回頂部
返回頂部
返回頂部